Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Classic Beauty & Fashion zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Classic Beauty & Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Classic Beauty & Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Classic Beauty & Fashion. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Classic Beauty & Fashion. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Classic Beauty & Fashion behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Classic Beauty & Fashion erkend.
1.4 Classic Beauty & Fashion garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Classic Beauty & Fashion bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt een klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Classic Beauty & Fashion zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door Classic Beauty & Fashion geleverde zaken een keer aan een klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
4.1 Bij de aankoop van producten heeft een klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door een klant of een vooraf door een klant aangewezen en aan Classic Beauty & Fashion bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal een klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product na het passen niet dragen en/of wassen of het originele kaartje verwijderen. Voor schoonheidsproducten mag het zegel niet verbroken zijn. Producten zullen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Classic Beauty & Fashion geretourneerd worden.
4.3 Wanneer een klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Classic Beauty & Fashion. Het kenbaar maken dient een klant te doen via mail aan info@classicbeautyandfashion.com Nadat een klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Een klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.4 Indien de klant na afloop van de in lid 4.2 en 4.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Classic Beauty & Fashion heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal een klant zich richten naar de door Classic Beauty & Fashion bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies middels een link op de gemailde orderbevestiging of "Verzenden, Retouren e/o klachten" onderin de website.
4.6 Indien een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zonder dat er gebreken zijn aan het product, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.
4.7 Indien een klant een bedrag betaald heeft, zal Classic Beauty & Fashion dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen exclusief de verzendkosten. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Classic Beauty & Fashion of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Ongefrankeerde retourzendingen zullen niet worden geaccepteerd.
4.8 Classic Beauty & Fashion kan het herroepingsrecht van een klant uitsluiten voor producten als niet is voldaan aan hetgeen zoals omschreven in lid 4.2 en/of 4.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Classic Beauty & Fashion dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Tijdens het bevestigen van een bestelling op de website van Classic Beauty & Fashion dient u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden alvorens u de bestelling kan afronden.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Classic Beauty & Fashion dan worden uw
gegevens opgenomen in het bestand van Classic Beauty & Fashion.
Classic Beauty & Fashion houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Classic Beauty & Fashion respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Classic Beauty & Fashion zal privacy gevoelige informatie binnen één jaar vernietigen indien er op een account geen mutaties meer voordoen.
5.4 Voor Klarna (betaal later) privacy policy verwijzen wij u door naar Klarna Privacy, https://www.classicbeautyandfashion.com/c-5436681/klarna-privacy-verklaring/

6. Garantie
6.1 Garantie is van kracht volgens het toepasselijk recht. Voor verzending zal Classic Beauty & Fashion de producten controleren op gebreken. Indien er toch gebreken aan het product blijken dient een klant direct, doch binnen 14 dagen na ontvangst , contact op te nemen met Classic Beauty & Fashion telefonisch dan wel via de email info@classicbeautyandfashion.com.
Classic Beauty & Fashion zal de producten omruilen waarbij Classic Beauty & Fashion na het product van de klant retour te hebben ontvangen een nieuw product zal verzenden. Mocht het product in de tussentijd niet meer leverbaar zijn zal Classic Beauty & Fashion het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten aan u restitueren.
6.2 Deze garantie geldt niet indien:
6.2a en zolang een klant jegens Classic Beauty & Fashion in gebreke is
6.2b een klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
6.2c de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen op de labels zoals wasvoorschriften e/o gebruiksaanwijzing.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Classic Beauty & Fashion slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van Classic Beauty & Fashion gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 Classic Beauty & Fashion kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien een klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Classic Beauty & Fashion en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Classic Beauty & Fashion op haalbaarheid is beoordeeld.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen , gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Classic Beauty & Fashion gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Classic Beauty & Fashion is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Classic Beauty & Fashion alsmede van hulppersonen, ziekte van eigenaar en/of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Classic Beauty & Fashion behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Classic Beauty & Fashion gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Classic Beauty & Fashion bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is een klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 U betaald vooraf nadat u een bestelling gedaan hebt via de website of in de fysieke ruimte van Classic Beauty & Fashion. U ontvangt automatisch een orderbevestiging per mail.
Wanneer het totale bedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening zal uw bestelling in behandeling worden genomen.
11.2 Een klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Een klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Classic Beauty & Fashion of een door Classic Beauty & Fashion aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Classic Beauty & Fashion haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is een klant verplicht
Classic Beauty & Fashion zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.5 Een klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Classic Beauty & Fashion.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Classic Beauty & Fashion en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis te nemen en Classic Beauty & Fashion er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13 - Klachtenregeling
13.1 Classic Beauty & Fashion beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Oa te vinden via de link onderin de website "Verzenden, Retouren e/o klachten" alsmede op de gemailde orderbevestiging.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Classic Beauty & Fashion, nadat een klant de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij Classic Beauty & Fashion ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Classic Beauty & Fashion binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Classic Beauty & Fashion. Classic Beauty & Fashion zal zich inspannen om tot een zo goed mogelijk oplossing te komen.
Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient een klant zich te wenden tot een aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Classic Beauty & Fashion als de klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door een klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
13.6 Een klacht schort de verplichtingen van Classic Beauty & Fashion niet op, tenzij Classic Beauty & Fashion schriftelijk anders aangeeft.
13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Classic Beauty & Fashion, zal Classic Beauty & Fashion naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten restitueren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

  •  
© 2020 - 2023 Classic Beauty & Fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel